Chử Kim Thịnh tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2013.