1. Kiến trúc
  - Đánh giá hiện trạng
  - Nghiên cứu khả thi
  - Thiết kế ý tưởng
  - Thiết kế cơ sở và thiết kế thi công
  - Thiết kế nội thất
  - Thiết kế cảnh quan
  - Thiết kế cải tạo
  - Thông số kỹ thuật
  - Dự toán chi phí

2. Kỹ thuật
  2.1. Kết cấu
    - Khảo sát địa chất
    - Thiết kế nền móng
    - Bê tông ứng lực trước
    - Thiết kế thép
    - Thông số kỹ thuật
    - Dự toán chi phí
  2.2. Cơ khí & Điện tử
    - Hệ thống quản lý toà nhà
    - Hệ thống viễn thông
    - Điều hoà không khí và thông gió
    - Xử lý nước và nước thải
    - Hệ thống phòng chống cháy
    - Hệ thống an ninh

3. Quy hoạch
  - Phân tích không gian và thuyết minh
  - Nghiên cứu khả thi
  - Quy hoạch tổng thể khu vực
  - Quy hoạch đô thị và nông thôn
  - Thiết kế quy hoạch chi tiết
  - Liên hệ và thúc đẩy phê duyệt với cơ quan có thẩm quyền

4. Quản lý dự án
  - Tư vấn và lựa chọn nhà thầu
  - Phối hợp thiết kế và đánh giá
  - Lập kế hoạch và chương trình
  - Đấu thầu và quản lý đấu thầu
  - Giám sát công trường
  - Chi phí dịch vụ quản lý