Giải thưởng Kiến trúc Châu Á 2017 (Honorable mention)
BB home - Honourable mention
HPA