Giải thưởng Kiến trúc Châu Á 2A 2015
H&P Architects đoạt Huy chương Bạc giải thưởng Kiến trúc Châu Á 2A!
 
http://asiaarch2a.com/default.aspx?PageID=43
HPA