Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018-2019
- Cái Hang gạch (Giải Đồng)
- Tổ khuyến Nông (Giải Đồng)