H&P Architects đoạt Giải đặc biệt của Viện thiết kế Đức 2017
Blooming Bamboo home: http://www.german-design-award.com/en/the-winners/gallery/detail/5020-blooming-bamboo-home.html
 
BES pavilion: http://www.german-design-award.com/en/the-winners/gallery/detail/8671-bes-pavilion.html
HPA