H&P Architects đoạt Huy chương Bạc giải thưởng quốc tế 2AAA 2016
 H&P Architects đoạt Huy chương Bạc giải thưởng quốc tế 2AAA 2016:
 
http://asiaarch2a.com/default.aspx?PageID=59
HPA