Nguyễn Hải Huệ tốt nghiệp Trường Đại học Đông Đô năm 2007. 

  • Nguyễn Hải Huệ