HOUSE 2

Địa điểm Yên Mô, Ninh Bình, Việt Nam
Diện tích 75m2
Năm hoàn thành 2021