Nhà tre nổi 1

Địa điểm Xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích 36 m2
Năm hoàn thành 2022