2017 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam