Triết lý

Kiến trúc vị Dân sinh bao gồm ba yếu tố không thể tách riêng: Không gian thiết yếu (Nội dung), Cấu trúc nhân tạo theo cách tự nhiên (Cấu trúc) và Bộ nguyên tắc ứng xử.

Về Đối tượng phục vụ: Đa dạng - từ một cá thể đến một gia đình và rộng hơn là cho một cộng đồng dân cư, từ những đối tượng dễ bị tổn thương ở vùng bị thiên tai, những đồng bào nghèo ở vùng cao, cho tới những cộng đồng người bị thiệt thòi ở đô thị và nông thôn.

Về Nội dung: là những“không gian thiết yếu” trong các lĩnh vực Giáo dục-Y tế cấp cơ sở; Nhà ở gia đình; Không gian cộng đồng mở. Tương ứng với ba tầng nhu cầu cơ bản của con người: Nhu cầu sinh học cá nhân; Nhu cầu an sinh; Nhu cầu xã hội.

Về Đặc trưng & Thành tố: Kiến trúc mô-đun hoá để Đơn giản; Linh hoạt; Chi phí thấp. Những “không gian thiết yếu” được hình thành từ những “vật liệu thiết thực” với công nghệ xây dựng thích hợp và có sự tham gia của người dân từ khi bắt đầu xây dựng đến khi hoàn thành và nâng cấp trong quá trình sử dụng.

Về Nguyên tắc ứng xử: Ứng xử là những hành vi làm cho đời sống cá nhân và cộng đồng thích ứng với hoàn cảnh, không chỉ để tồn tại mà còn để phát triển. Kiến trúc “chung sống” lâu dài với Con người và Môi trường, thích ứng với từng khu vực khí hậu & văn hoá đặc thù, tận dụng những gì có lợi & ứng phó với những sự bất lợi. Nguyên tắc chung: Kiến trúc = kiến tạo những cấu trúc nhân tạo theo cách tự nhiên.