Tầm nhìn và sứ mệnh

Quỹ ASR: Kiến trúc trách nhiệm xã hội sẽ giúp người dân ở những cộng đồng dễ bị tổn thương có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với Sứ mệnh: Đáp ứng (các hoạt động sống thiết thực của người dân) + Cải thiện (chất lượng cuộc sống) + Bù đắp (những thua thiệt về kinh tế, VH-XH) cho người dân.

Con người

Đoàn Thanh Hà
Nguyễn Trí Thành
Nguyễn Quốc Tuân
Nguyễn Hải Huệ

Ủng hộ

Liên hệ:

Đoàn Thanh Hà

ha.dt@hpa.vn