Nhà tre nổi

Địa điểm Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích 80 m2
Trạng thái Under construction