Rừng cột bất tận

Địa điểm Phú Xuân, Thái Bình, Việt Nam
Năm hoàn thành 2022